Het einde van het jaar nadert. Voor veel cliënten van accountants een goed moment
om na te gaan of vóór 1 januari 2015 fiscale actie nodig is. Ook als particulier.
Nu 6 van de 11 tips en aandachtspunten voor particulieren op diverse belastinggebieden.

Voorbehoud
In de fiscale tips en aandachtspunten is geanticipeerd
op de voorgestelde maatregelen uit het Belastingplan
2015 tot en met de recent verschenen Tweede nota
van wijziging. Omdat de Eerste en Tweede Kamer nog
moeten instemmen met het Belastingplan 2015, staat
niet vast welke maatregelen uiteindelijk de eindstreep
halen. Dit betekent dat de inhoud van deze fiscale tips
en aandachtspunten nog kan wijzigen. Alle rechten
voorbehouden.

EIGEN WONING
1 Vanaf 2015 voortaan renteaftrek als de woning 3 jaar geleden is gekocht, sindsdien in aanbouw
is of leegstaat
Is de leegstaande woning nog niet verkocht of woont de particulier nog niet in zijn aangekochte woning?De tijdelijke maatregel van de driejaarstermijn (in plaats van 2 jaar) van de zogenoemde verhuisregelingen wordt vanaf 2015 permanent. Dit betekent bijvoorbeeld dat de eigen woning die sinds 2012 leegstaat en voor verkoop is bestemd, in 2015 nog steeds wordt gezien als eigen woning en daarmee in aanmerking komt voor de hypotheekrenteaftrek. Voor de woning die in 2012 is gekocht of sindsdien in aanbouw is, kan de particulier ook nog in 2015 hypotheekrenteaftrek genieten, mits hij de woning uiterlijk in 2015 betrekt als hoofdverblijf.

2Maak tot en met 30 juni 2015 gebruik van 6 procent btw op renovatie en herstelwerkzaamheden van woningen.
Is de particulier van plan om in 2015 een woning te (laten) verbouwen? De tijdelijke maatregel dat de arbeidscomponent
voor renovatie en herstel van een woning wordt belast tegen het verlaagde tarief van 6 procent, is verlengd tot en met 30 juni 2015. Voorwaarde is dat de woning meer dan 2 jaar geleden in gebruik is genomen. Na 30 juni 2015 is het algemene tarief van 21 procent weer van toepassing.

(OUD-)WERKNEMER
3 Overweeg opname in één keer van bestaand stamrecht in 2014
Heeft een particulier als oud-werknemer een stamrecht dat is ondergebracht bij een stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar? Dan heeft hij in 2014 de mogelijkheid om zijn bestaande stamrecht ineens uit te laten keren zonder heffing van 20 procent revisierente. Ook wordt dan in beginsel slechts 80 procent van dit kapitaal belast tegen het progressieve tarief van box 1, en blijft 20 procent onbelast. Deze belastingkorting van 20 procent geldt alleen voor het jaar 2014 én onder de voorwaarde
dat de werkgever de koopsom voor de financiering van het stamrecht vóór 15 november 2013 heeft overgemaakt naar de (kwalificerende) uitvoerder. Als het stamrecht onder het overgangsrecht valt, dan is ook een vervroegde uitkering in delen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 mogelijk. Een gedeeltelijke uitkering is volledig belast, maar ook hier geldt geen
revisierente.

4 Onderzoek of afkoop van levenslooptegoed in 2015 een aantrekkelijke keuze is
Heeft een particulier nog een levenslooptegoed en wil hij daar eigenlijk nu wel over beschikken? In 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. In 2013 bestond de mogelijkheid het volledige tegoed op te nemen (tot de hoogte van de aanspraken op 31 december 2011). Slechts 80 procent was dan belast. In 2015 wordt deze mogelijkheid opnieuw geboden voor het op 31 december 2013 aanwezige tegoed. Mocht een particulier een levenslooptegoed hebben, dan is het raadzaam om te (laten) onderzoeken of
dit voor hem een aantrekkelijke optie is.

KINDEREN
5 Benut in 2014 nog aftrekpost levensonderhoudkosten van kind jonger dan 21 jaar
Betaalt een ouder kinderalimentatie of andere kosten voor het levensonderhoud van zijn kind? Vanaf 2015 komt de aftrek van de kosten voor het levensonderhoud van kinderen onder de 21 jaar te vervallen. Daarom kan het aantrekkelijk zijn bepaalde uitgaven voor het levensonderhoud van een kind dat jonger is dan 21 jaar nog eind 2014 te betalen. De kosten die een ouder maakt voor
het levensonderhoud van dat kind, moeten een bepaald drempelbedrag overschrijden voordat hij in het desbetreffende kwartaal een forfaitaire aftrek in aanmerking kan nemen. Haalt een ouder in het laatste kwartaal van 2014 het drempelbedrag niet voor het levensonderhoud van zijn kind? Dan kan het verstandig zijn bepaalde betalingen alvast eind 2014 te doen om in aanmerking te komen voor de forfaitaire aftrek. Na 31 december 2014 is dit niet langer mogelijk. Deze aftrekpost wordt dan verankerd in de kindregelingen die vanaf 2015 in een nieuwe vorm in werking treden.

SCHENKEN
6 Maak in 2014 nog gebruik van de verruimde vrijstelling eigenwoningschenking
Overweegt de particulier een schenking te doen voor de eigen woning van een ander? Tot en met 31 december 2014 kan hij nog onder voorwaarden tot 100.000 euro onbelast schenken aan een ander voor het kopen of verbouwen van een eigen woning. Dat geldt ook voor het aflossen van een eigenwoningschuld of restschuld van een verkochte eigen woning. Ook oude restschulden van vóór
29 oktober 2012 vallen hieronder. Een van de voorwaarden is dat de verkrijger het bedrag voor 31 december 2014 voor een van deze doeleinden moet hebben gebruikt. De particulier moet de schenking tijdig doen, omdat de banken ongeveer een maand nodig hebben voor de administratieve verwerking van een schenking voor de aflossing van een hypotheek. Tot het einde van dit kalenderjaar
gelden geen eisen voor de relatie tussen de schenker en de verkrijger en voor de leeftijd van de verkrijger. Als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, hoeft de verkrijger over die 100.000 euro geen erfbelasting te betalen. Als de verkrijger het geschonken bedrag voor een woning in aanbouw in 2014 nog niet volledig daaraan heeft kunnen besteden wegens onvoldoende vervallen bouwtermijnen, mag hij onder voorwaarden het resterende bedrag voor de eerstvolgende bouwtermijnen in 2015 aanwenden. Is de schenking bedoeld voor verbetering of onderhoud van een eigen woning van een ander, dan mag de verkrijger
het bedrag behalve in 2014 ook in 2015 en 2016 besteden. De verkrijger moet dan wel al in 2014 de eigen woning bezitten.
Wanneer een kind al eerder gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling voor een schenking van zijn ouders, dan heeft het kind nog recht op een vrijstelling van 100.000 euro verminderd met het bedrag van de eerder benutte vrijstelling. De vermindering geldt alleen als de schenking weer van zijn ouders afkomstig is. Als hij bijvoorbeeld in 2013 al gebruik heeft gemaakt van de reguliere
vrijstelling eigenwoningschenking tot een bedrag van 51.407 euro, kan hij dit bedrag in 2014 aanvullen tot 100.000 euro.