Eindejaarstips 2014

Aqil-springt

Voor de ondernemers

1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen
Bij vervreemding van een bedrijfsmiddel kan de vervreemdingswinst buiten de belastingheffing blijven door deze winst te reserveren in een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat u een voornemen hebt tot herinvestering en dat deze herinvestering ook plaatsvindt binnen drie jaar na het jaar van reserveren. Ga na of dit jaar een herinvesteringstermijn verloopt.

Tip
In bijzondere situaties is termijnverlenging mogelijk. De bijzondere omstandigheid hoeft niet noodzakelijk de herinvestering zelf te betreffen. Er dienen wel omstandigheden te zijn op grond waarvan u redelijkerwijs niet aan de termijn kan worden gehouden.

2 Voorkom verliesverdamping
Indien u uw verliezen niet tijdig verrekent dan verdampen deze. U kunt verliezen verrekenen met de winst van 1 jaar terug, de zogenoemde carry-back. Het resterende verlies kunt u ver-volgens verrekenen met winsten uit de 9 volgende jaren, de zogenoemde carry-forward. U kunt mogelijk nog dit jaar verliesverdamping voorkomen door:
• het realiseren van stille reserves/meerwaarde/goodwill;
• het inbrengen van winstgevende activiteiten;
• het afbouwen van voorzieningen.

3 Houd uw uren bij
In 2013 mag u op uw fiscale winst een aanvullende aftrek toepassen voor kosten en uitgaven anders dan loonkosten die direct zijn toe te rekenen aan Research & Development, de RDA. In 2014 wordt er bezuinigd op de RDA. Als u dit jaar van de RDA hebt genoten en geen ver-anderde omstandigheden verwacht in 2014, moet u rekening houden met een lagere RDA. Eind 2013 wordt het definitieve RDA-percentage voor 2014 vastgesteld bij ministeriële rege-ling.
Let op
Ook in 2015 kunt u blijven profiteren van de ondernemersaftrek. Voorlopig blijft deze onge-moeid. De voorgestelde winstbox is van de baan.

4 Investeer nog voordelig in onroerend goed
Indien u een huis, kantoor of ander vastgoed aanschaft of heeft aangeschaft op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015 waarbij het pand vervolgens binnen 36 maanden weer wordt doorverkocht, betaalt de koper alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting. De verruimde termijn van 36 maanden geldt nog tot 1 januari 2015. Daarna geldt weer een termijn van 6 maanden.
Daarnaast komt u bij verkoop van nieuw zakelijk vastgoed, dat al in gebruik is genomen of is verhuurd, mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling van overdrachtsbelasting. U bent dan alleen btw verschuldigd. Voor deze vrijstelling geldt nog tot 1 januari 2015 een verruimde termijn van 24 maanden.
De vrijstelling geldt als de onroerende zaak binnen 24 maanden wordt verkocht:
• na de eerste ingebruikneming, of
• na de ingangsdatum van de verhuur (als deze ingangsdatum eerder is dan het tijdstip van ingebruikneming).
Verder geldt de verruimde termijn alleen als de eerste ingebruikneming of de eerdere in-gangsdatum van de verhuur ligt tussen 31 oktober 2012 en 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer een termijn van 6 maanden.

5 Maak optimaal gebruik van investeringsaftrek
Beoordeel of het wenselijk is te wachten met investeringen tot na 1 januari 2015. Als tijdstip van investering geldt het moment waarop u de verplichtingen tot aanschaf of verbetering van het bedrijfsmiddel aangaat. Door investeringen uit te stellen ontvangt u mogelijk meer investeringsaftrek.

Bron: NBA Eindejaarstips 2014