1 Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen

In beginsel heeft u als ondernemer recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale investeringsfaciliteiten zoals de

energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Toets of u dit jaar nog in aanmerking komt voor de KIA, EIA, MIA en VAMIL .

2 Waardeer activa af

Hebt u activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van bijvoorbeeld oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren.

3 Pas RDA toe

Het RDA-percentage blijft naar verwachting 60%. De extra aftrekpost levert u als IB-ondernemer maximaal 26,83% netto op. In de vennootschapsbelasting levert de RDA maximaal 15% netto op.

Uit onderzoek is gebleken dat de RDA niet altijd effectief kan wordenbenut. Zo levert het (startende) ondernemingen met (aanloop)verlies geen direct voordeel op.

Momenteel wordt onderzocht of de RDA met ingang van 2016 moet opgaan in de S&O-afdrachtvermindering. Dit zou kunnen betekenen dat 2015 het laatste jaar is waarin u de RDA kunt toepassen.

4 Geen VAR meer maar BGL

U vraagt straks geen VAR meer aan maar een Beschikking geen loonheffingen (BGL). De BGL is een beschikking die de opdrachtgever duidelijkheid geeft over de gevolgen van een arbeidsrelatie voor de loonheffingen. U heeft als ondernemer door de BGL dus geen zekerheid over de vraag of u loon uit dienstbetrekking of winst uit onderneming geniet.

De opdrachtgever is straks medeverantwoordelijk voor de aanvraag van de BGL.

Let op

U blijft voorlopig gebruik maken van de VAR 2014. Deze blijft namelijk geldig tot de inwerkingtreding van de BGL.

5 Verlaag uw winst

Er zijn een aantal mogelijkheden om uw winst te verlagen. Onder voorwaarden kunt u een voorziening vormen voor verwachte uitgaven bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel.

Als een voorziening niet mogelijk is, kan soms een kostenegalisatiereserve uitkomst bieden.

Deze reserve is bijvoorbeeld mogelijk voor groot onderhoud van een bedrijfspand.

Ook kan een vordering worden afgewaardeerd die onvolwaardig is geworden. Wellicht staan er nog incourante aandelen op de balans die kunnen worden afgewaardeerd of ligt er incourante voorraad in het magazijn.

6 Uit de BV naar de eenmanszaak geruisloos of ruisend?

Draait u magere winsten of zelfs verliezen met uw BV? In dat geval kan het voordeliger zijn om uw BV om te zetten in een eenmanszaak. U kunt dit ruisend dan wel geruisloos doen. De geruisloze omzetting zit complexer in elkaar.

De ruisende omzetting zou meer voordelen met zich mee kunnen brengen. U begint uw eenmanszaak dan namelijk als startende ondernemer. Dit betekent dus dat u onder voorwaarden ook alle ondernemersfaciliteiten geniet waaronder ook de startersaftrek en de willekeurige afschrijving.

7 Lagere toevoeging aan oudedagsreserve

Indien u winst maakt, kunt u een deel van die winst aanwenden voor een fiscale oudedagsreserve (FOR). Deze toevoeging aan de FOR verlaagt de verschuldigde inkomstenbelasting.

U kunt vanaf 1 januari 2015 minder toevoegen aan de FOR. U kunt dan nog slechts 9,8% van de winst over een kalenderjaar toevoegen aan de FOR. Op dit moment is dat maximaal 10,9% van de winst. Daarnaast geldt er per 1 januari 2015 een maximumbedrag van €8.640.

In 2014 is het maximumbedrag nog € 9.542.

 

Bron: NBA Eindejaarstips 2014