1 Vraag btw over facturen van niet-betalende debiteuren terug

U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de belastingdienst. Deze btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende btw-aangifte, maar moet in briefvorm worden ingediend bij de belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen.

Tip
Stuur de factuur mee.
2 Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk
Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat. De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd zodat het erg belangrijk is dat u zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.
3 Pas de KOR toe
Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) bent verschuldigd, komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval kan het zijn dat u een deel van de btw niet hoeft te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw bent verschuldigd. Ga na of u de KOR kunt toepassen.
4 Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak
U mag de aangifte btw per kwartaal of per maand doen. Hierdoor valt een liquiditeitsvoordeel te behalen. Als btw moet worden afgedragen, is kwartaalaangifte aan te raden. Bij een structurele teruggave van btw is maandelijkse aangifte uiteraard een betere keuze. Ook kunt u per jaar aangifte doen. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek te doen bij de belastingdienst. U moet dan voldoen aan alle volgende voorwaarden:
1. u betaalt per jaar minder dan € 1.883 btw;
2. u heeft geen vergunning artikel 23;
3. u heeft per jaar voor minder dan € 10.000 aan elk van de volgende activiteiten:
• intracommunautaire leveringen;
• intracommunautaire diensten;
• intracommunautaire verwervingen;
• afgenomen intracommunautaire diensten.
5 Profiteer langer van laag btw-tarief in de bouw
U kunt langer gebruik maken van het verlaagde btw-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen. Het verlaagde tarief van 6% voor woningen ouder dan twee jaar wordt namelijk verlengd tot 1 juli 2015.

Welke werkzaamheden vallen ook al weer onder renovatie- en herstelwerkzaamheden?
Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook valt hieronder het aanbrengen van goederen in of aan een woning die in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning. Zo kunt u over de arbeidskosten voor het plaatsen van een keuken of het vervangen van een cv-installatie in beginsel het verlaagde 6%-tarief toepassen.
Verder is goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief wordt toegepast op:
• het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke on-dernemers, mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden;
• de arbeidskosten van de in opdracht op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in eigen bedrijf vervaardigde goederen (denk aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen);
• de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van de bij de woning behorende tuinen.
6 Vraag tijdig de in andere EU-lidstaten betaalde btw terug
Hebt u btw betaald in andere EU-lidstaten? Dan kunt u deze btw door middel van een elektronisch verzoek bij de belastingdienst in Nederland terugvragen.
Let op
Uw verzoek moet binnen zijn vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u btw terugvraagt. Verzoeken die hierna binnenkomen, worden mogelijk door het andere EU-land niet meer in behandeling genomen.
7 Btw voor digitale diensten aan particulieren administratief vereenvoudigd
Telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten worden vanaf 1 januari 2015 belast in het land waar uw klant woont. Als u niets doet, moet u zich dan in alle lidstaten waar uw klanten wonen, registreren, aangifte doen en btw betalen. Maakt u echter gebruik van een speciale regeling, dan hoeft slechts in één EU-land (Nederland) btw-aangifte te doen en btw te betalen voor alle elektronische diensten aan uw afnemers in EU-landen. meldt u zich vóór 31 december 2014 aan voor deze regeling bij de belastingdienst, dan kunt u hiervan vanaf 1 januari 2015 gebruikmaken.
Let op
Ieder kwartaal moet u de digitale diensten geleverd aan particulieren melden via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de belastingdienst. Het gaat daarbij enkel om melding van de verschuldigde btw. De btw-melding moet uiterlijk 20 dagen na afloop van een tijdvak digitaal zijn ingediend.