In een brief aan de Tweede Kamer kondigt de Staatssecretaris van Financiën een algemeen betalingsuitstel aan voor aanslagen inkomstenbelasting 2014. Reden voor dit uitstel is de niet-verwerkte afbouw van de inkomensonafhankelijke heffingskorting.

Betalingsuitstel? Doe wel uw aangifte op tijd.

Inkomensafhankelijke heffingskorting

De algemene heffingskorting is sinds 1 januari 2014 inkomensafhankelijk en wordt afgebouwd met 2% van het box 1-inkomen tussen circa € 20.000 en € 57.000. Aldus wordt het bedrag van deze heffingskorting voor belastingplichtigen met hogere inkomens geleidelijk afgebouwd, zodat zij relatief meer inkomstenbelasting gaan betalen. De Belastingdienst heeft deze afbouw niet tijdig in zijn systemen kunnen verwerken. Daarom zal een groot aantal belastingplichtigen waarschijnlijk te maken krijgen met een bijbetaling bij de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting over 2014. In een brief van 2 december 2014 aan de Tweede Kamer beschrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën hoe aan de negatieve gevolgen van deze bijbetaling tegemoet wordt gekomen.

Tegemoetkoming: algemeen uitstel van betaling

Als u een te betalen aanslag inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over 2014 ontvangt met een dagtekening vanaf 1 mei 2015 tot en met 30 juni 2016, krijgt u automatisch vier maanden uitstel van betaling. Dit uitstel heeft betrekking op het gehele te betalen bedrag van de aanslag en komt bovenop de reguliere betalingstermijn van zes weken. Dat betekent dat u in deze situatie meer dan vijf maanden de tijd krijgt om te betalen.

Het generieke uitstel geldt zowel voor voorlopige als definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2014. Tevens is de regeling van toepassing op aanslagen Zorgverzekeringswet (ZVW). Het uitstel wordt automatisch verleend. Er hoeft dus niet speciaal om te worden verzocht. Belastingplichtigen die om een andere reden uitstel nodig hebben, kunnen hierom nog wél verzoeken.

Let op de belasting- en invorderingsrente

Waarop moet u letten bij de invorderingsrente?

Zolang het generieke uitstel loopt, zult u niet te maken krijgen met invorderingsrente. Mocht u echter niet binnen de verruimde termijn betalen, dan wordt alsnog invorderingsrente verschuldigd vanaf de datum waarop de wettelijke betalingstermijn van zes weken is verstreken.

Belastingrente en dagtekening aanslag

Naast invorderingsrente kent het Nederlandse belastingstelsel ook belastingrente, welke sinds 1 januari 2014 ten minste 4% bedraagt. Belastingrente wordt uitsluitend in rekening gebracht als de dagtekening van een aanslag inkomstenbelasting 2014 met een te betalen bedrag ná 30 juni 2015 ligt. Ter zake van aanslagen inkomstenbelasting 2014 met een dagtekening tussen 1 mei 2015 en 30 juni 2016, waarvoor generiek betalingsuitstel wordt verleend, kan dus wel belastingrente worden berekend wanneer de dagtekening is gelegen na 30 juni 2015.

De periode waarover belastingrente wordt berekend, loopt van 1 juli 2015 tot en met het einde van de reguliere betalingstermijn van de aanslag.

  • Belastingplichtigen die vóór 1 april 2015 hun aangifte inkomstenbelasting 2014 hebben ingediend, zullen echter niet met belastingrente worden geconfronteerd. De Belastingdienst garandeert namelijk dat mensen die vóór 1 april 2015 hun aangifte indienen, hun aanslag ook vóór 1 juli 2015 krijgen.
  • Anders is dat voor mensen pas ná 1 april 2015 hun aangifte indienen, bijvoorbeeld omdat zij pas later een uitnodiging tot het doen van aangifte ontvangen. In dat geval kan het gebeuren dat een aanslag inkomstenbelasting 2014 met een dagtekening ná 30 juni 2015 wordt opgelegd. In die gevallen zal dus wel belastingrente in rekening worden gebracht.

Om berekening van belastingrente te voorkomen, is het dus raadzaam om vóór 1 april 2015 de aangifte over 2014 in te dienen.

Bron: Deloitte. Na 6 januari 2015 zijn er geen wijzigingen meer in dit artikel aangebracht, derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving of ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.