Afspraken met dga’s over het gebruikelijk loon waarbij dat gebruikelijk loon gelijk of lager is dan het standaardbedrag worden niet collectief opgezegd per 1 januari 2015.

Wat gebeurt er met afspraken over het gebruikelijk loon van de dga?Dat blijkt uit de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2015. Wel komt het verplichte overgangsrecht te vervallen.

Welke afspraken worden opgezegd?

Anders dan uit de Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2015 is af te leiden, worden niet alle afspraken met dga’s per 1 januari 2015 opgezegd.

  • Afspraken waarbij het gebruikelijk loon gelijk is aan of lager dan het standaardbedrag worden niet collectief opgezegd.
  • De overige afspraken worden wel opgezegd.
  • Verder zal de wettelijk verplichte overgangsregeling vervallen. Deze wijziging is opgenomen in de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2015.

Toepassing van afspraken

Voor die afspraken die per 1 januari 2015 worden opgezegd, mag de dga de afspraak desondanks blijven toepassen op twee voorwaarden:

  1. dat het afgesproken loon wordt verhoogd tot 75/70e van het loon in 2014 in verband met de beperking van de doelmatigheidsmarge tot 25%; en
  2. de feiten en omstandigheden gelijk blijven.

Een nieuwe afspraak over het loon van de dga is pas vereist als de inspecteur of de inhoudingsplichtige contact opneemt om een nieuwe afspraak te maken, of wanneer de geldigheidstermijn van de bestaande afspraak verlopen is.

Gevolgen bij gebruik van de 75/70-fictie

Als een inhoudingsplichtige de 75/70-fictie toepast gedurende de looptijd van de opgezegde afspraak, en de feiten en omstandigheden gelijk blijven, zal de inspecteur het loon niet corrigeren. Bij de (vervallen) overgangsregeling zou dit wel hebben gekund. Deze tegemoetkoming geeft dus meer zekerheid aan de inhoudingsplichtigen. De inhoudingsplichtige is echter niet verplicht de 75/70-fictie toe te passen.

De nieuwe gebruikelijkloonregeling toepassen

Inhoudingsplichtigen zonder vaststellingsovereenkomst en inhoudingsplichtigen die geen gebruik willen maken van de 75/70-fictie moeten zelf de nieuwe gebruikelijkloonregeling toepassen. Voor deze groep inhoudingsplichtigen zijn de reguliere mogelijkheden voor de inspecteur met betrekking tot het corrigeren van de hoogte van het in aanmerking te nemen loon van toepassing. In de nota naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat het niet toepassen van de 75/70-fictie een signaal zijn voor de Belastingdienst om de hoogte van het gebruikelijk loon te onderzoeken.

 

Bron: Loonzaken. Na 28 oktober 2014 zijn er geen wijzigingen meer in dit artikel aangebracht, derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving of ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.