Kennisbank: gratis advies uit de regio

Sharon Potijk, eigenaresse

Sharon-contact"Door samen naar een vraagstuk te kijken, worden problemen ineens héél anders benaderd".

Vul hieronder ons formulier in, en wij zullen u assisteren.

Vragen kost niks, kunnen we ergens mee helpen?

Maak het uzelf gemakkelijk en laat een korte boodschap achter waarna we u terugbellen of mailen.

Een moment geduld aub.


Sharon Administratie

Lyts Blijema 29
9001 LH Grou
Friesland
Nederland

+316- 505 23 604
info@sharonadministratie.nl

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt de Staatssecretaris van Financiën een algemeen betalingsuitstel aan voor aanslagen inkomstenbelasting 2014. Reden voor dit uitstel is de niet-verwerkte afbouw van de inkomensonafhankelijke heffingskorting.

Betalingsuitstel? Doe wel uw aangifte op tijd.

Inkomensafhankelijke heffingskorting

De algemene heffingskorting is sinds 1 januari 2014 inkomensafhankelijk en wordt afgebouwd met 2% van het box 1-inkomen tussen circa € 20.000 en € 57.000. Aldus wordt het bedrag van deze heffingskorting voor belastingplichtigen met hogere inkomens geleidelijk afgebouwd, zodat zij relatief meer inkomstenbelasting gaan betalen. De Belastingdienst heeft deze afbouw niet tijdig in zijn systemen kunnen verwerken. Daarom zal een groot aantal belastingplichtigen waarschijnlijk te maken krijgen met een bijbetaling bij de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting over 2014. In een brief van 2 december 2014 aan de Tweede Kamer beschrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën hoe aan de negatieve gevolgen van deze bijbetaling tegemoet wordt gekomen.

Tegemoetkoming: algemeen uitstel van betaling

Als u een te betalen aanslag inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over 2014 ontvangt met een dagtekening vanaf 1 mei 2015 tot en met 30 juni 2016, krijgt u automatisch vier maanden uitstel van betaling. Dit uitstel heeft betrekking op het gehele te betalen bedrag van de aanslag en komt bovenop de reguliere betalingstermijn van zes weken. Dat betekent dat u in deze situatie meer dan vijf maanden de tijd krijgt om te betalen.

Het generieke uitstel geldt zowel voor voorlopige als definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2014. Tevens is de regeling van toepassing op aanslagen Zorgverzekeringswet (ZVW). Het uitstel wordt automatisch verleend. Er hoeft dus niet speciaal om te worden verzocht. Belastingplichtigen die om een andere reden uitstel nodig hebben, kunnen hierom nog wél verzoeken.

Let op de belasting- en invorderingsrente

Waarop moet u letten bij de invorderingsrente?

Zolang het generieke uitstel loopt, zult u niet te maken krijgen met invorderingsrente. Mocht u echter niet binnen de verruimde termijn betalen, dan wordt alsnog invorderingsrente verschuldigd vanaf de datum waarop de wettelijke betalingstermijn van zes weken is verstreken.

Belastingrente en dagtekening aanslag

Naast invorderingsrente kent het Nederlandse belastingstelsel ook belastingrente, welke sinds 1 januari 2014 ten minste 4% bedraagt. Belastingrente wordt uitsluitend in rekening gebracht als de dagtekening van een aanslag inkomstenbelasting 2014 met een te betalen bedrag ná 30 juni 2015 ligt. Ter zake van aanslagen inkomstenbelasting 2014 met een dagtekening tussen 1 mei 2015 en 30 juni 2016, waarvoor generiek betalingsuitstel wordt verleend, kan dus wel belastingrente worden berekend wanneer de dagtekening is gelegen na 30 juni

Continue Reading →

Het einde van het jaar nadert. Voor veel cliënten van accountants een goed moment
om na te gaan of vóór 1 januari 2015 fiscale actie nodig is. Ook als particulier.
Nu 6 van de 11 tips en aandachtspunten voor particulieren op diverse belastinggebieden.

Voorbehoud
In de fiscale tips en aandachtspunten is geanticipeerd
op de voorgestelde maatregelen uit het Belastingplan
2015 tot en met de recent verschenen Tweede nota
van wijziging. Omdat de Eerste en Tweede Kamer nog
moeten instemmen met het Belastingplan 2015, staat
niet vast welke maatregelen uiteindelijk de eindstreep
halen. Dit betekent dat de inhoud van deze fiscale tips
en aandachtspunten nog kan wijzigen. Alle rechten
voorbehouden.

EIGEN WONING
1 Vanaf 2015 voortaan renteaftrek als de woning 3 jaar geleden is gekocht, sindsdien in aanbouw
is of leegstaat
Is de leegstaande woning nog niet verkocht of woont de particulier nog niet in zijn aangekochte woning?De tijdelijke maatregel van de driejaarstermijn (in plaats van 2 jaar) van de zogenoemde verhuisregelingen wordt vanaf 2015 permanent. Dit betekent bijvoorbeeld dat de eigen woning die sinds 2012 leegstaat en voor verkoop is bestemd, in 2015 nog steeds wordt gezien als eigen woning en daarmee in aanmerking komt voor de hypotheekrenteaftrek. Voor de woning die in 2012 is gekocht of sindsdien in aanbouw is, kan de particulier ook nog in 2015 hypotheekrenteaftrek genieten, mits hij de woning uiterlijk in 2015 betrekt als hoofdverblijf.

2Maak tot en met 30 juni 2015 gebruik van 6 procent btw op renovatie en herstelwerkzaamheden van woningen.
Is de particulier van plan om in 2015 een woning te (laten) verbouwen? De tijdelijke maatregel dat de arbeidscomponent
voor renovatie en herstel van een woning wordt belast tegen het verlaagde tarief van 6 procent, is verlengd tot en met 30 juni 2015. Voorwaarde is dat de woning meer dan 2 jaar geleden in gebruik is genomen. Na 30 juni 2015 is het algemene tarief van 21 procent weer van toepassing.

(OUD-)WERKNEMER
3 Overweeg opname in één keer van bestaand stamrecht in 2014
Heeft een particulier als oud-werknemer een stamrecht dat is ondergebracht bij een stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar? Dan heeft hij in 2014 de mogelijkheid om zijn bestaande stamrecht ineens uit te laten keren zonder heffing van 20 procent revisierente. Ook wordt dan in beginsel slechts 80 procent van dit kapitaal belast tegen het progressieve tarief van box 1, en blijft 20 procent onbelast. Deze belastingkorting van 20 procent geldt …

Continue Reading →

1 Vraag btw over facturen van niet-betalende debiteuren terug

U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de belastingdienst. Deze btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende btw-aangifte, maar moet in briefvorm worden ingediend bij de belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen.

Tip
Stuur de factuur mee.
2 Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk
Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat. De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd zodat het erg belangrijk is dat u zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.
3 Pas de KOR toe
Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) bent verschuldigd, komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval kan het zijn dat u een deel van de btw niet hoeft te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw bent verschuldigd. Ga na of u de KOR kunt toepassen.
4 Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak
U mag de aangifte btw per kwartaal of per maand doen. Hierdoor valt een liquiditeitsvoordeel te behalen. Als btw moet worden afgedragen, is kwartaalaangifte aan te raden. Bij een structurele teruggave van btw is maandelijkse aangifte uiteraard een betere keuze. Ook kunt u per jaar aangifte doen. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek te doen bij de belastingdienst. U moet dan voldoen aan alle volgende voorwaarden:
1. u betaalt per jaar minder dan € 1.883 btw;
2. u heeft geen vergunning artikel 23;
3. u heeft per jaar voor minder dan € 10.000 aan elk van de volgende activiteiten:
• intracommunautaire leveringen;
• intracommunautaire diensten;
• intracommunautaire verwervingen;
• afgenomen intracommunautaire diensten.
5 Profiteer langer van laag btw-tarief in de bouw
U kunt langer gebruik maken van het verlaagde btw-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen. Het verlaagde tarief van 6% voor woningen ouder dan twee jaar wordt namelijk verlengd tot 1 juli 2015.

Welke werkzaamheden vallen …

Continue Reading →

1 Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen

In beginsel heeft u als ondernemer recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale investeringsfaciliteiten zoals de

energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Toets of u dit jaar nog in aanmerking komt voor de KIA, EIA, MIA en VAMIL .

2 Waardeer activa af

Hebt u activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van bijvoorbeeld oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren.

3 Pas RDA toe

Het RDA-percentage blijft naar verwachting 60%. De extra aftrekpost levert u als IB-ondernemer maximaal 26,83% netto op. In de vennootschapsbelasting levert de RDA maximaal 15% netto op.

Uit onderzoek is gebleken dat de RDA niet altijd effectief kan wordenbenut. Zo levert het (startende) ondernemingen met (aanloop)verlies geen direct voordeel op.

Momenteel wordt onderzocht of de RDA met ingang van 2016 moet opgaan in de S&O-afdrachtvermindering. Dit zou kunnen betekenen dat 2015 het laatste jaar is waarin u de RDA kunt toepassen.

4 Geen VAR meer maar BGL

U vraagt straks geen VAR meer aan maar een Beschikking geen loonheffingen (BGL). De BGL is een beschikking die de opdrachtgever duidelijkheid geeft over de gevolgen van een arbeidsrelatie voor de loonheffingen. U heeft als ondernemer door de BGL dus geen zekerheid over de vraag of u loon uit dienstbetrekking of winst uit onderneming geniet.

De opdrachtgever is straks medeverantwoordelijk voor de aanvraag van de BGL.

Let op

U blijft voorlopig gebruik maken van de VAR 2014. Deze blijft namelijk geldig tot de inwerkingtreding van de BGL.

5 Verlaag uw winst

Er zijn een aantal mogelijkheden om uw winst te verlagen. Onder voorwaarden kunt u een voorziening vormen voor verwachte uitgaven bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel.

Als een voorziening niet mogelijk is, kan soms een kostenegalisatiereserve uitkomst bieden.

Deze reserve is bijvoorbeeld mogelijk voor groot onderhoud van een bedrijfspand.

Ook kan een vordering worden afgewaardeerd die onvolwaardig is geworden. Wellicht staan er nog incourante aandelen op de balans die kunnen worden afgewaardeerd of ligt er incourante voorraad in het magazijn.

6 Uit de BV naar de eenmanszaak geruisloos of ruisend?

Draait u magere winsten of zelfs verliezen met uw BV? In dat geval kan het …

Continue Reading →

Eindejaarstips 2014

Aqil-springt

Voor de ondernemers

1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen
Bij vervreemding van een bedrijfsmiddel kan de vervreemdingswinst buiten de belastingheffing blijven door deze winst te reserveren in een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat u een voornemen hebt tot herinvestering en dat deze herinvestering ook plaatsvindt binnen drie jaar na het jaar van reserveren. Ga na of dit jaar een herinvesteringstermijn verloopt.

Tip
In bijzondere situaties is termijnverlenging mogelijk. De bijzondere omstandigheid hoeft niet noodzakelijk de herinvestering zelf te betreffen. Er dienen wel omstandigheden te zijn op grond waarvan u redelijkerwijs niet aan de termijn kan worden gehouden.

2 Voorkom verliesverdamping
Indien u uw verliezen niet tijdig verrekent dan verdampen deze. U kunt verliezen verrekenen met de winst van 1 jaar terug, de zogenoemde carry-back. Het resterende verlies kunt u ver-volgens verrekenen met winsten uit de 9 volgende jaren, de zogenoemde carry-forward. U kunt mogelijk nog dit jaar verliesverdamping voorkomen door:
• het realiseren van stille reserves/meerwaarde/goodwill;
• het inbrengen van winstgevende activiteiten;
• het afbouwen van voorzieningen.

3 Houd uw uren bij
In 2013 mag u op uw fiscale winst een aanvullende aftrek toepassen voor kosten en uitgaven anders dan loonkosten die direct zijn toe te rekenen aan Research & Development, de RDA. In 2014 wordt er bezuinigd op de RDA. Als u dit jaar van de RDA hebt genoten en geen ver-anderde omstandigheden verwacht in 2014, moet u rekening houden met een lagere RDA. Eind 2013 wordt het definitieve RDA-percentage voor 2014 vastgesteld bij ministeriële rege-ling.
Let op
Ook in 2015 kunt u blijven profiteren van de ondernemersaftrek. Voorlopig blijft deze onge-moeid. De voorgestelde winstbox is van de baan.

4 Investeer nog voordelig in onroerend goed
Indien u een huis, kantoor of ander vastgoed aanschaft of heeft aangeschaft op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015 waarbij het pand vervolgens binnen 36 maanden weer wordt doorverkocht, betaalt de koper alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting. De verruimde termijn van 36 maanden geldt nog tot 1 januari 2015. Daarna geldt weer een termijn van 6 maanden.
Daarnaast komt u bij verkoop van nieuw zakelijk vastgoed, dat al in gebruik is genomen of is verhuurd, mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling van overdrachtsbelasting. U bent dan alleen btw verschuldigd. Voor deze vrijstelling geldt nog tot 1 januari 2015 een verruimde termijn van 24 maanden.
De vrijstelling geldt als de onroerende zaak binnen 24 maanden wordt verkocht:
• na de …

Continue Reading →

Afspraken met dga’s over het gebruikelijk loon waarbij dat gebruikelijk loon gelijk of lager is dan het standaardbedrag worden niet collectief opgezegd per 1 januari 2015.

Wat gebeurt er met afspraken over het gebruikelijk loon van de dga?Dat blijkt uit de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2015. Wel komt het verplichte overgangsrecht te vervallen.

Welke afspraken worden opgezegd?

Anders dan uit de Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2015 is af te leiden, worden niet alle afspraken met dga’s per 1 januari 2015 opgezegd.

  • Afspraken waarbij het gebruikelijk loon gelijk is aan of lager dan het standaardbedrag worden niet collectief opgezegd.
  • De overige afspraken worden wel opgezegd.
  • Verder zal de wettelijk verplichte overgangsregeling vervallen. Deze wijziging is opgenomen in de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2015.

Toepassing van afspraken

Voor die afspraken die per 1 januari 2015 worden opgezegd, mag de dga de afspraak desondanks blijven toepassen op twee voorwaarden:

  1. dat het afgesproken loon wordt verhoogd tot 75/70e van het loon in 2014 in verband met de beperking van de doelmatigheidsmarge tot 25%; en
  2. de feiten en omstandigheden gelijk blijven.

Een nieuwe afspraak over het loon van de dga is pas vereist als de inspecteur of de inhoudingsplichtige contact opneemt om een nieuwe afspraak te maken, of wanneer de geldigheidstermijn van de bestaande afspraak verlopen is.

Gevolgen bij gebruik van de 75/70-fictie

Als een inhoudingsplichtige de 75/70-fictie toepast gedurende de looptijd van de opgezegde afspraak, en de feiten en omstandigheden gelijk blijven, zal de inspecteur het loon niet corrigeren. Bij de (vervallen) overgangsregeling zou dit wel hebben gekund. Deze tegemoetkoming geeft dus meer zekerheid aan de inhoudingsplichtigen. De inhoudingsplichtige is echter niet verplicht de 75/70-fictie toe te passen.

De nieuwe gebruikelijkloonregeling toepassen

Inhoudingsplichtigen zonder vaststellingsovereenkomst en inhoudingsplichtigen die geen gebruik willen maken van de 75/70-fictie moeten zelf de nieuwe gebruikelijkloonregeling toepassen. Voor deze groep inhoudingsplichtigen zijn de reguliere mogelijkheden voor de inspecteur met betrekking tot het corrigeren van de hoogte van het in aanmerking te nemen loon van toepassing. In de nota naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat het niet toepassen van de 75/70-fictie een signaal zijn voor de Belastingdienst om de hoogte van het gebruikelijk loon te onderzoeken.

 

Bron: Loonzaken. Na 28 oktober 2014 zijn er geen wijzigingen meer in dit artikel aangebracht, derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving of ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.

 …

Continue Reading →

Hoe effectief is uw betalingsherinnering? Ongeveer driekwart van de mkb’ers heeft te maken met wanbetalers, zo heeft het Verbond van Verzekeraars recent becijferd. Wat kunt u doen?

Tip 1: Even bellen

U heeft de factuur gestuurd, maar de rekening is nog niet betaald? U kunt de klant ook even bellen. Dit is soms heel effectief. Door hem of haar te confronteren met de betalingsachterstand betaalt de debiteur de factuur vaak alsnog snel. Laat u echter niet verleiden door vage betalingstoezeggingen.

Tip 2: Begin vriendelijk

Een betalingsherinnering is nog geen aanmaning. Blijf dus vriendelijk, de aanmaning mag dwingender van aard zijn. De klant kan het inderdaad gewoon vergeten zijn.

Tip 3: Wees informatief

Het valt niet uit te sluiten dat uw klant de factuur gewoon kwijt is, of niet snel kan vinden. Zorg daarom dat op de betalingsherinnering alle informatie staat die de klant nodig heeft om het bedrag meteen over te kunnen maken.

Tip 4: Geef een korte termijn mee

Zet op uw betalingsherinnering een zinsnede zoals deze: “…verzoek ik u binnen 5-10 dagen zorg te dragen voor betaling”. Maak deze termijn niet te ruim, want de klant is al te laat. En zorg dat u meteen na afloop van deze termijn aan de telefoon hangt, zodat de klant weet dat u het uitblijven van de betaling serieus neemt.

Tip 5: Tijdig versturen

Maak tussen de regels door duidelijk dat u meteen in de gaten hebt wanneer een factuur te laat is. Laat merken dat u uw zaakjes goed op orde heeft. Als een klant merkt dat uw administratie een chaos is, zal dat zijn betalingsmoraal niet ten goede komen.

Tip 6: Geen motie van wantrouwen

Het is zaak de klant niet meteen tegen de haren in te strijken. Zorg voor een neutrale toon zodat uw klant de betalingsherinnering niet opvat als een motie van wantrouwen.

Tip 7: Eindig vriendelijk

Klanten wachten soms tot het uiterste moment met het betalen van hun rekeningen. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat uw klant net betaald heeft. “Oh ja, die heb ik net betaald/wilde ik net betalen!” Neem daarom steeds deze klassieke, vriendelijke afsluiting op: “Voor zover deze brief uw betaling heeft gekruist, kunt u hem als niet verzonden beschouwen.”

Bron: De Zaak. Dit artikel is gepubliceerd op 28 oktober 2014.

 …

Continue Reading →

Een meewerkende dochter van de dga en tevens medeaandeelhouder is in dienstbetrekking, en dus verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen het oordeel van Hof Den Haag dat een meewerkende dochter van de dga (en tevens medeaandeelhouder) verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het hof kwam in een feitelijk oordeel tot de conclusie dat in het onderhavige geval sprake was van een dienstbetrekking.

Dochter in dienstbetrekking

Vormen werkzaamheden dochter een dienstbetrekking?

Een vennootschap die zicht bezighoudt met het ontwikkelen van vastgoedprojecten in binnen- en buitenland heeft een vader en diens zoon en dochter als aandeelhouders. De dochter is sinds 2002 werkzaam bij het bedrijf als directie- en managementassistente. Met ingang van 1 januari 2008 is zij opgenomen in de salarisadministratie en zijn premies werknemersverzekeringen ingehouden en afgedragen.

Op 14 juni 2011 heeft het UWV een ontslagvergunning verleend aan de vennootschap vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van de dochter. Dientengevolge is zij per 1 augustus 2011 ontslagen. Eerdere verzoeken om een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden afgewezen (gedaan vanaf 2010).

De vennootschap verzocht de inspecteur om naheffingsaanslagen loonheffingen op leggen voor de heffing van premies werknemersverzekeringen over de jaren 2006 en 2007. De inspecteur merkt dit verzoek aan als een aanvraag tot het geven van een beschikking over het verzekerd zijn van de dochter voor de werknemersverzekeringen. Volgens de inspecteur is hiervan geen sprake.

Was er sprake van een gezagsverhouding?

Het oordeel van de inspecteur wordt gedeeld door Rechtbank Den Haag. Volgens de rechtbank werkte de dochter zodanig zelfstandig dat er geen sprake was van een gezagsverhouding en zodoende ook niet van een dienstbetrekking.

In hoger beroep komt Hof Den Haag echter tot een ander oordeel.

  1. Volgens het hof is aan de vereisten van beloning en verplichting om arbeid te verrichten voldaan.
  2. De vraag is of een gezagsverhouding bestond tussen de vennootschap en de dochter. Hierdoor zou sprake zijn van een dienstbetrekking en dientengevolge een verzekeringsplicht vanaf 2002 voor de werknemersverzekeringen.

Het hof oordeelt dat de werkzaamheden binnen het organisatorische verband van de onderneming werden verricht, waarbij de dochter niet bevoegd was zelfstandig afspraken te maken of te bevestigen. Haar werkzaamheden gebeurden voor rekening en risico van de vennootschap. Zij werd ook aangestuurd door de bestuurder van de vennootschap, wat kan wijzen op een mate van ondergeschiktheid.

Geen cassatie

De staatssecretaris van Financiën ervaart het oordeel van het Hof als niet onbegrijpelijk. Het oordeel dat een dienstbetrekking aanwezig is, is zo feitelijk dat de

Continue Reading →

In het boetebeleid met betrekking tot privégebruik van de auto van de zaak kan de boete oplopen tot 100%. Maar dat moet wel in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.

In het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst geldt als uitgangspunt voor grove schuld dat de inspecteur een boete oplegt van 25%. Op dit uitgangspunt bestaat een uitzondering:

–   Voor correcties met betrekking tot privégebruik van de auto van de zaak geldt dat de boete 40% is bij grove schuld.

–   Bij opzet bedraagt de boete 80%.

–  Als er sprake is van een onjuiste of onvolledige kilometeradministratie, dan is de boete zelfs 100%.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs dat dit willekeurige regels zijn en verlaagde de boete naar 25%. De staatssecretaris gaat niet in cassatie, maar blijft wel bij zijn boetebeleid.

Geen goede rittenregistratie auto van de zaak

De zaak betrof een internationaal transportbedrijf dat aan een werknemer een personenauto ter beschikking had gesteld. De werkgever wist dat de kilometeradministratie voor een groot deel op stelposten was gebaseerd en dat de echte kilometerstand regelmatig niet aansloot bij de stand in de administratie. Ondanks deze kennis hield de werkgever bij zijn aangifte loonheffingen geen rekening met het privégebruik.

De inspecteur legt een naheffingsaanslag over 2010 op, omdat de rittenregistratie niet aan de vereisten voldoet. Omdat volgens de inspecteur sprake is van grove schuld (par. 25, lid 2 BBBB) legt hij de onderneming een vergrijpboete op van 100% (par. 28, lid 7 BBBB), die in bezwaar is verminderd tot 80%.

Boetebeleid en straftoemeting

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in deze zaak geoordeeld dat het aannemelijk dat de werkgever wist of moet hebben geweten dat geen adequate rittenadministratie kon worden overgelegd. Evenals de inspecteur is het hof van oordeel dat sprake is van grove schuld.

Het hof vindt echter dat paragraaf 28, lid 6 en lid 7 BBBB geen goede basis biedt voor een afgewogen straftoemeting. Gelet op alle feiten en omstandigheden is volgens het hof een boete van 25% in beginsel passend en geboden.

 –  Het hof noemde de verhoging van de boete naar 100% in geval van een onjuist of onvolledige kilometeradministratie (par. 28 lid 7                      BBBB) een willekeurige maatregel, waarbij, buiten de omstandigheid dat minimaal sprake moet zijn van grove schuld, de mate van   verwijtbaarheid losgelaten als criterium voor straftoemeting.

–  Ook de verhoging van de boete om de enkele reden dat de boete betrekking heeft op een bepaald onderdeel van de

Continue Reading →

Het stijgend aantal zzp’ers en de aanhoudende file- en mobiliteitsproblemen zorgen voor een groeiende behoefte aan flexibele huisvesting in het mkb.

Flexibele huisvesting is steeds populairder bij mkb

Flexibele huisvesting

Zowel mkb’ers als zzp’ers zijn steeds vaker op zoek naar flexibele huisvesting. Ze willen een ruimte huren zonder er voor lange tijd aan vast te zitten. Een greep uit het aanbod.

Flexibel huren voor het mkb

Als u op zoek bent naar een ruimte voor uw bedrijf zijn er tal van mogelijkheden, maar er is de afgelopen jaren een trend zichtbaar geworden: flexibel huren. Daarbij zit u niet direct voor langere tijd vast aan een ruimte. Dit kan al in veel bedrijfsverzamelgebouwen, maar er zijn meer mogelijkheden en er komen nog altijd nieuwe bij.

De algemene kenmerken van flexibel huren zijn:

1.  Het huren van ruimte voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een aantal uren of een dag in de week, zonder dat u zich hoeft vast te leggen;

2.  Het huren van een eigen kantoor of bedrijfsruimte voor een korte periode met flexibele opzegtermijnen, in plaats van langlopende contracten;

3.  Het huren van vergaderruimte wanneer u deze nodig heeft;

4.  De ruimtes zijn gevestigd in een groot kantoor/bedrijvencomplex of businesscenter met andere ondernemers;

5.  Het huren van kleinere oppervlaktes is mogelijk;

6.  Online het aanbod bekijken van aangeboden ruimtes; bij sommige kunt u ook online reserveren;

7.  De kosten lijken soms hoog, maar naar verhouding bent u goedkoper uit (vaak fullservice en u betaalt alleen voor de gebruikte ruimte);

8.  Goed bereikbaar per openbaar vervoer en auto;

9.  Snel operationeel;

10. Totale service (receptie, ICT, et cetera);

11. Extra faciliteiten zoals café, lounge, catering.

Een voorbeeld: het Touchdown Center

Een van de (nog) regiogebonden spelers op de markt is het Touchdown Center. Hier kan van één uur tot drie jaar worden gehuurd, van een werkplek tot een naar eigen smaak ingerichte kantoorruimte.

“Het is thuiswerken, maar dan anders”, aldus Peter Oeberius Kapteijn, oprichter van Touchdown Center. “Ondernemers kunnen hier onder meer werkplekken huren voor zichzelf en voor medewerkers om de spits te vermijden. Ook bij werkgevers moet het besef groeien dat er anders moet worden omgegaan met het mobiliteitsprobleem. Er bestaat nog steeds scepsis over thuiswerken. Maar met deze oplossing zijn er wel de voordelen zoals productiever personeel, geen tijd verspillen in de file, maar niet de nadelen als het inrichten van een Arbo-verantwoorde thuiswerkplek.”

Zzp’ers kunnen een kleine, betaalbare kantoorruimte huren in plaats van een bedrijf

Continue Reading →